- Питання:
Чи можна перевести кошти з недержавного пенсійного фонду до страхової компанії?
- Відповідь:
Звертаємось до Ст.55 закона України "Про недержавне пенсійне забезпечення": 4. Вкладник фонду, який є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов. У разі розірвання пенсійного контракту таким вкладником він повинен укласти, за винятком випадків, передбачених статтею 65 цього Закону, новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді, зменшеній на суму витрат, пов’язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів. { Абзац другий частини четвертої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
  
- Питання:
Що включає в себе поняття договору довгострокового страхування життя? Чи може роботодавець при корпоративних договорах страхування життя, за якими він вносить внески до страхової компанії на користь своїх працівників, бути вигодонабувачем за такими договорами?
- Відповідь:
Звертаємось до Податкового Кодексу України. Розділ І. Cтаття 14:
14.1.52. договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.
  
- Питання:
Що станеться з коштами клієнтів у разі банкрутства страхової компанії?
- Відповідь:
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цих видах страхування. Звертаємося до статті 31 Закона України “Про страхування“, а точніше до її окремих положень: "Кошти резервів із страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов’язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік". "Кошти резервів із страхування життя не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі". За останні 100 років не було банкрутств серед страховиків по страхуванню життя.
  
- Питання:
Що означає страхування життя і навіщо мені Поліс?
- Відповідь:
У багатьох європейських мовах термін «Страхування» є близьким за значенням до понять «впевненість», «захист», і т. п. (наприклад, англійської - insurance, німецької - versicherung.). У світі в свідомості людей страхування асоціюється саме з цими поняттями, і питання «Навіщо мені поліс?» Стає риторичним. Вітчизняні страховики останнім часом використовують призабутий український термін «убезпечення», який перетворює «страх» на «безпеку». Страхування життя це перш за все впевненість у майбутньому, це розумне рішення вкласти гроші в нову якість життя, у Ваше майбутнє, добробут. Як захиститися від непередбачуваних ризиків, пов'язаних з життям і здоров'ям Вашим і Ваших близьких, як зробити так, щоб бути готовим до таких проблем в будь-який момент Вашого життя? Відповідь на це питання - придбати поліс страхування життя і тоді страхова компанія у важкі для Вас моменти візьме обов'язок нести тягар Ваших фінансових проблем на себе. Поліс дає можливість «безболісно» для сімейного бюджету поступово накопичити необхідну суму коштів, при цьому сплачені внески відразу починають «працювати» і приносити інвестиційний дохід. Крім цього, купуючи поліс Ви забезпечуєте фінансовий захист для Вашої сім'ї від настання трагічних подій: смерть, травма, інвалідність, важка хвороба і т. п. Страхування життя додає упевненість в тому, що якщо Вас не стане або Ви серйозно захворієте, Ваші плани щодо себе або Ваших дітей, які народилися або ще не народжених, будуть втілюватися так, як Вам би цього хотілося. Ця впевненість додасть Вашому сьогоднішньому життю додаткову цінність. Отже, страхування життя - це захист всього того, що представляє цінність для Вас, Вашої сім'ї, бізнесу; це почуття впевненості, безпеки, власної гідності.
  
- Питання:
Страхові терміни.Що вони означають?
- Відповідь:
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ - математичні та статистичні дослідження способів утворення страхових резервів, страхових тарифів за видами страхування.

АНДЕРРАЙТЕР - особа, уповноважена страховою компанією аналізувати, приймати на страхування (перестрахування) та відхиляти всі види ризиків, а також класифікувати обрані ризики для отримання за ним оптимальної страхової премії.

АНУЇТЕТ - угода або контракт зі страховою компанією, за яким фізична особа набуває право на регулярно надходять суми, починаючи з певного часу, наприклад, виходу на пенсію.

ВИГОДОНАБУВАЧ - фізична або юридична особа, призначена у договорі страхування, одержувачем страхового відшкодування у випадку настання страхової події.

ВИКУПНА ВАРТІСТЬ (СУМА) - сума, яка виплачується Страховиком у разі дострокового припинення дії Договору страхування життя та розраховується математично за програмами страхування основних ризиків на день припинення Договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв Договір страхування життя.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - угода між страхувальником і страховиком, за яким одна сторона (страховик) приймає на себе за обумовлену винагороду (страхова премія) зобов'язання відшкодувати збитки іншої сторони (страхувальника), що сталися внаслідок передбачених у договорі страхування несприятливих подій, яким піддається застраховане майно, а також життя або здоров'я страхувальника.

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - особа, про страхування життя або життя та здоров'я якої укладено договір страхування і яка може набувати права та обов'язки Страхувальника згідно з Договором страхування. Можливість заміни Застрахованої Особи протягом дії договору страхування відсутня.

ЛІГА СТРАХОВИХ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ - некомерційне об'єднання страховиків з метою відстоювання своїх інтересів в структурах влади, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, встановлення контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - вид довгострокового страхування життя, за яким страхова сума виплачується страхувальнику при дожитті їм до зазначеного строку або у випадку смерті застрахованого його спадкоємцям. Такі поліси гарантують виплату страхового забезпечення (або самому застрахованому, або його чи її утриманцям або спадкоємцям), тому вони часто грають двояку роль: як поліс страхування та як форми інвестицій.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД - грошовий фонд, який складається із сум, отриманих від індексації страхової суми на випадок смерті та сум, отриманих від інвестування коштів цього Фонду, створений з метою збільшення загальної вартості Договору страхування за програмою страхування основних ризиків.

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ - проміжок часу між початком і кінцем страхування, як зазначено в Договорі страхування.

СТРАХУВАЛЬНИК - фізична або юридична особа, що є стороною в договорі страхування, що сплачує страхову премію та має право за законом або в силу договору отримати при настанні страхового випадку відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в договорі страхування. Страхувальник може укласти договір страхування як на свою користь, так і на користь іншої особи (Вигодонабувача).

СТРАХОВА ВИПЛАТА - будь-яка виплата, здійснена відповідно до умов договору страхування.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ - плата за страхування, узгоджена двома сторонами Договору страхування для кожного виду ризику, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, передбачена умовами Договору страхування, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу при настанні страхової події.

СТРАХОВЕ ПОДІЯ - обставина, визначена договором страхування (в добровільному страхуванні) або законом (в обов'язковому страхуванні) як подія, за яким страховик зобов'язаний виконувати свої зобов'язання по страховому відшкодуванню.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС - документ, який є письмовим підтвердженням факту укладання Договору страхування та є його частиною.

СТРАХОВИЙ РИЗИК - передбачувана небезпечна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - зробивши подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, Вигодонабувачу або іншим третім особам.

СТРАХОВИК - юридична особа, яка має ліцензію на здійснення страхової діяльності, що приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхова премія) зобов'язання відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено страхування, збитки, що виникли в результаті настання страхових випадків, обумовлених у договорі.

БАНКІВСЬКЕ СТРАХУВАННЯ - це вторгнення комерційних банків у сферу страхування (переважно особистого страхування); виражається в придбанні діючих страхових компаній та / або (якщо це дозволено законодавством) організацій системи продажів страхових полісів через розгалужену мережу банківських філій та відділень.
  
- Питання:
Чи можна укласти Договір страхування терміном на 5 років?
- Відповідь:
Так, можна. Мінімальний період страхування в СК Юпітер VIG та СК Класік Страхування життя - від 5-ти років. У кожного клієнта є право вибору в залежності від життєвих цілей.
  
- Питання:
Чи можна сплачувати страхову премію за кордоном?
- Відповідь:
Страхова премія може бути сплачена тільки в національній валюті України та тільки на території України.
  
- Питання:
В яких випадках Клієнт може реалізувати право на податковий кредит?
- Відповідь:
Страхувальник має право включити в склад податкового кредиту звітного року фактично понесені витрати протягом цього звітного року на сплату за власний рахунок страхових премій за Договорами довгострокового страхування життя, які укладені у відношенні себе, а також членів своєї родини першого ступеню спорідненості Членами сім’ї Страхувальника першого ступеня спорідненості вважаються уого батьки, батьки його дружини або чоловіка, його дружина або чоловік, діти як Страхувальника так і його дружини або чоловіка, в тому числі й усиновлені їм діти.
  
- Питання:
Що станеться, якщо Клієнт розірве Договір страхування та отримає викупну суму?
- Відповідь:
Згідно з Податковим Кодексом України, у випадку дострокового розірвання Договору довгострокового страхування життя вся викупна сума, яка виплачується Страхувальнику, оподатковується за існуючою ставкою.
  
- Питання:
Що станеться, якщо Клієнт конвертує Договір страхування в повністю сплачений?
- Відповідь:
В зв’язку з тим, що сплата страхових премій не відбуватиметься, Страхувальник не зможе скористатися правом на податковий кредит. Договір може бути конвертований в повністю сплачений Договір страхування та продовжувати свою дію до кінця його терміну дії.
  
- Питання:
Як поступити у випадку, коли заявленою Застрахованою особою є дитина, а Страхувальником – не один з батьків, а родич (бабуся, тітка і.т.д.)?
- Відповідь:
В будь-якому випадку необхідна згода хоча б одного з батьків, Він повинен поставити свій підпис на Заяві.
  
- Питання:
Чи можна за заявою Клієнта зробити розрахунки очікуваної Викупної суми, Страхової суми та пенсії?
- Відповідь:
Всі розрахунки стосовно збільшення розміру страхової виплати за кожний рік за кожним договором здійснюються актуарно, виходячи з результатів інвестиційної діяльності Компанії на ринку за попередній рік. Крім того, при розрахунку індексованої страхової премії та страхової суми на випадок смерті компанію виходить з даних Державного Комітету Статистики України стосовно рівня інфляції в Україні за попередній рік.Оскільки неможливо передбачити рівень інфляції в Україні та ситуацію на фінансових ринках (рівень дохідності, депозитні ставки та ін.) на такий довгостроковий період (не менш ніж на 5 років), в даний момент Страхова Компанія не може надати розрахунки та формули, які запитують.Ми розуміємо, наскільки важливим для кожного Клієнта є питання про інвестиційний дохід, котрий буде отриманий протягом строку дії Договора страхування. Компанія буде повідомляти Клієнта після трьох(двох) повних років дії Договору страхування життя в розмірі додаткового інвестиційного доходу, який реально був отриманий за попередній рік.
  
- Питання:
Вигодонабувачі: у випадку смерті? У випадку дожиття? Чому Вигодонабувачі не зазначені в Полісі страхування життя? Чи можливо замінити Вигодонабувачів протягом дії Договору страхування?
- Відповідь:
Згідно Правилам добровільного страхування життя вигодо набувачем на випадок дожиття є Застрахована особа.В блоці «Вигодонабувачі» Заяви на укладення Договору страхування життя в поля з відповідною назвою вписуються дані Вигодонабувачів на випадок смерті Застрахованої особи.В Полісі страхування життя не зазначаються Вигодонабувачі. Вигодонабувачі зазначаються в Заяві на укладення Договору страхування життя, копія якого знаходиться у Клієнта. Разом з оригіналом Поліса та додатковими документами вони складають Договір страхування.Протягом дії Договору страхування життя можлива заміна Вигодонабувачів шляхом надання заповненого бланку Заяви на внесення змін в Договір страхування життя.
  
- Питання:
Коли з’являється викупна вартість за договором накопичувального страхування життя?
- Відповідь:
Викупна вартість створюється протягом 3-х років.
  
- Питання:
З якого моменту Клієнт вважається застрахованим?
- Відповідь:
Страхове покриття за Заявою на укладення Договору страхування життя вступає в силу з дати, яка настає пізніше, виходячи з двох наступних дат: - дати підписання Заяви на укладення Договору страхування життя або - дати проходження медичного обстеження (якщо таке обстеження необхідне) І така дата буде називатися датою вступу в силу Договора страхування у випадку задоволення наступних вимог: - Заява на укладення Договору страхування життя підписана всіма сторонами - учасниками (заявленим Застрахованим, Страхувальником та консультантом) - Заявлена Застрахована особа визнана такою, що може бути застрахованою згідно з вимогами щодо оцінки ризику Компанії. Сума страхової премії, зазначена в заяві на укладення Договору страхування життя, буда сплачена повністю та надійшла на розрахунковий рахунок Компанії.
  
- Питання:
Куди може звернутися Клієнт з проханням про видачу бланку для спдати страхової премії в разі його втрати?
- Відповідь:
Клієнт може звернутися до офісу страхової компанії або повідомити про це своєму Консультанту в компанію Стратегія Лайф, який сам зв’яжеться з страховою компанією та попросить надіслати Клієнту новий бланк для наступного платежу страхової премії.
  
- Питання:
З яких сум складається страхове відшкодування, що отримує Клієнт в кінці страхового періоду?
- Відповідь:
Клієнту сплачується страхове відшкодування, що складається з гарантованої страхової суми, визначеної Договором страхування, збільшеної за рахунок відповідної долі додаткового інвестиційного доходу, а також за рахунок суми Спеціального Інвестиційного Фонду.
  
- Питання:
Який порядок дій при настанні страхового випадку?
- Відповідь:
Необхідно якомога швидше зателефонувати до відділу розгляду страхових випадків та зробити попереднє повідомлення про характер страхового випадку. Після цього повідомлення страхова компанія направить Клієнту або Вигодонабувачу необхідні бланки, які після їх заповнення та підписання клієнтом або Вигодонабувачем, а також лікарем повинні бути терміново направлені в страхову компанію.
  
- Питання:
Чи має право дружина, зазначена в Заяві як Вигодонабувач, на отримання страхової виплати, якщо вона вже розлучена з Застрахованим?
- Відповідь:
На отримання страхової виплати має право вигодонабувач, зазначений Застрахованим в Заяві на укладення Договору страхування життя. Отже, має таке право і колишня дружиня, якщо вона зазначена в Заяві як Вигодонабувач.(Прим.:Вигодонабувачів можна змінювати)
  
- Питання:
Коли клієнт отримає повідомлення про розмір негарантованого бонуса за його Договором страхування?
- Відповідь:
Клієнт починає отримувати повідомлення про розмір негарантованого бонуса по закінченні трьох повних років дії Договору страхування життя.
  
- Питання:
Куди необхідно звернутися Клієнту, якщо він не отримав оформлений Поліс страхування життя?
- Відповідь:
У випадку, якщо Клієнт не отримав підтвердження про укладення Договору страхування у вигляді виданого страхового Полісу протягом 90 днів, він повинен звернутися до центрального офісу страхової компанії або до свого Консультанта. Страхова компанія надішле йому дублікат.
  
- Питання:
Що означає "базове медичне обстеження"?
- Відповідь:
Обстеження проводить медичний експерт, що працює зі страховою компанією за контрактом. Воно включає огляд терапевта із заповненням форми спеціальної анкети, а також хімічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду).
  
- Питання:
За якою адресою медичний експерт Компанії висилає результати обстеження Клієнта?
- Відповідь:
Результати обстеження Клієнта є конфіденційною інформацією, тому лікар повинен особисто відіслати їх за адресою центрального офісу страхової компанії.
  
- Питання:
З яких сум складається страхове відшкодування, одержуване Клієнтом в кінці страхового періоду?
- Відповідь:
Клієнту сплачується страхове відшкодування, що складається з гарантованої страхової суми, визначеної Договором страхування, збільшеної за рахунок відповідної частки додаткового інвестиційного доходу, а також за рахунок суми Спеціального Інвестиційного Фонду.
  
- Питання:
Чи залежить розмір Страхової суми від способу платежу Страхової премії? Чи зменшується сума страхової виплати, якщо платежі страхової премії відбувалися не раз на рік, а іншим способом?
- Відповідь:
Спосіб сплати страхової премії не має жодного впливу на розмір страхового забезпечення та страхової винагороди.